تفاوت سنگ آهک با آهک و شیر آهک

در طبیعت کلسیم عمدتا به صورت سنگ آهک میباشد که طبق واکنش زیر در کوره تبدیل به اکسید کلسیم cao)caco3+cao+co2 )می شود آهک یا آهک زنده همان اکسید کلسیم است با وزن ملکولی 56.08 ودانسیته gr/cm3 3.32 می باشد چنانچه اکسید کلسیم با آب واکنش دهد آهک را جذب میکند ومتورم میشود وبه آهک مرده یا پودر سفید رنگ تبدیل میشود ca(oh)2 یا هیدروکسید کلسیم با وزن ملکولی 74.1 بوده وبه این عمل شکفته شدن آهک میگویند.
Cao+h2o=ca(oh)2
هیدروکسید کلسیم را از آنرو آهک مرده میگویند چون در واکنش مجدد با آب هیچ تغییری نمی کند وشیر آهک تولید میشود وچنانچه شیر آهک از صافی گذرانده شود محلول زلالی که در حقیقت اشباع هیدروکسید کلسیم در آب است حاصل میشود که به آن آب آهک میگویند.