کوره قوس الکتریکی – ELECTRIC ARC FURNACE

کوره قوس الکتریکی

این کوره‌ها اندازه‌های متفاوتی دارند.

دمای ذوب و تخلیه در این کوره‌ها در حدود ۱۶۰۰ درجه و در بعضی از کوره‌های آزمایشگاهی گاها دما به ۳۰۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

کوره‌های قوس الکتریکی، از طریق ذوب شدن بار کوره توسط قوس الکتریکی ایجاد شده بین الکترود‌های گرافیتی و بار فلزی کار می کنند.

کوره قوس الکتریکی - ELECTRIC ARC FURNACE