شیر‌های دوطرفه – GLOB VALVE DUBLESIDE

طراحی و ساخت شیرهای دوطرف با ابعاد و ظرفیت های متفاوت

GlobeValve از سری شیرهای خطی است که برای قطع و وصل، راه اندازی و تنظیم جریان سیال به کار می رود.

گلوب ولو در مقایسه با گیت ولو، پلاگ ولو، بال ولو و … افت فشار بالاتری در سیال ایجاد می کنند.

گلوب ولو به طور گسترده برای کنترل جریان استفاده می شوند. برای اطمینان از عملکرد شیر باید محدوده کنترل جریان، افت فشار و عملکرد شیر را در نظر گرفت.

ساختمان این شیر طوری طراحی شده که مایع از نقطه ورود به شیر تا خروج از آن ۱۸۰ درجه تغییر جهت می دهد. ساختمان مجرابند و نشیمنگاه آن طوری است که به محض برقرار شدن جریان، تماس آنها با هم قطع میشود همچنین باز نبودن کامل شیر موجب فرسودگی آن نمیشود و لذا از آن میتوان برای تنظیم و کنترل جریان استفاده کرد.

شیرهای دوطرفه - GLOBE VALVE DUBLESIDE